Contacts

Telko Poland

Telko-Poland Sp. z o.o. 
Cybernetyki 19
02-677 Warsaw
Poland 

tel.: +48 22 3301200 
fax: +48 22 3301212 
e-mail: telko.poland@telko.com