SVHC

Suspekte stoffer (SVHC) er et kemisk stof (eller en del af en gruppe af kemiske stoffer) som kræver godkendelse i.h.t REACH regulativet.

Listen med SVHC*er (kandidatlisten) er en offentlig liste over stoffer, for hvilke European Chemicals Agency overvejer at indføre et krav om godkendelse for brug i nogle eller alle sammenhænge. Leverandører af SVHC skal forsyne deres kunder med et sikkerhedsdatablad (SDS).

Leverandører af blandinger af stoffer som ikke er klassificeret som farlige, men som indeholder mere end 0,1% af en eller anden SVHC har pligt til at forsyne deres kunder med et SDS, hvis det ønskes.

Producenter eller importører af produkter der indeholder mere end 0,1% af et SVHC produkt, skal efter anmodning forsyne deres kunder og forbrugere med passende information om sikker brug og bortskaffelse af produktet.

Producenter og importører af produkter skal også informere European Chemicals Agency om, hvilke mængder af SVHC, der anvendes i deres produkter.