REACH

Telko ja REACH

Kemikaalide turustaja ja importijana on Telko kohustatud täitma oma kohustusi vastavalt REACHi (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals – kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) määrusele (EÜ) nr 1907/2006). Samuti järgime Soome Tehnikatoodete ja –teenuste ühenduse (Association of Finnish Technical Traders) soovitusi.

Töötame koos oma tarnijatega selle nimel, et kindlustada kõikide ainete, mida me ostame ja impordime Euroopa Liitu, registreerimine.

Kõik tootjad ja importijad vastutavad keemiliste ainete registreerimise eest, kasutuseesmärkide kindlakstegemise eest, kokkupuutestsenaariumite väljatöötamise eest, võimalike riskide haldamisega seotud soovituste eest ja kokkupuutestsenaariumite vahendamise eest tarneahelat pidi allapoole ohutuskaartide kaudu.

Kasutame ostetud ja imporditavate toodete arvutipõhist jälgimissüsteemi ainete tasemel. Kõik nende ainete, mida me impordime Euroopa Liitu, nõutavad eelregistreerimised/registreerimised, on teostatud. Registreerimine ja sellega seonduvad toimingud on liiduvälise tootja kohus, kuid vajadusel võib ta selle tegemiseks määrata ainuesindaja, kes täidab registreerimisega seotud kohustused liiduvälise tootja eest.

Telko rakendab kohusetundlikult ja ajagraafikut järgides REACHi määrust. Küsimuste korral võtke meiega julgesti ühendust.

REACH

REACH on Euroopa Ühenduse määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta ((EÜ) 1907/2006). See tegeleb keemiliste ainete registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramisega. Seadus jõustus 1. juunil 2007. aastal.

REACHi eesmärk on tagada kaitse inimeste tervisele ja keskkonnale keemiliste ainetele iseloomulike omaduste parema ja varasema tuvastamise kaudu. Samal ajal on REACHi eesmärgiks ELi keemiatööstuse uuenduste sisseviimine ja konkurentsivõime tõstmine. REACH-süsteemist saadav kasu ilmneb järk-järgult, vastavalt sellele, kuidas aineid lisatakse REACHi.

REACHi määrus paneb suurema vastutuse tööstusele kemikaalidest tulenevate riskide haldamiseks ja ohutusalase teabe esitamiseks ainete kohta. Tootjad ja importijad peavad koguma informatsiooni oma keemiliste ainete omaduste kohta, mis lubaks neid ohutult käsitleda, ja registreerima info keskses andmebaasis, mida haldab Euroopa Kemikaalide Agentuur (ECHA) Helsingis. Agentuur tegutseb ka REACH-süsteemi keskusena. See haldab andmebaase, mis on vajalikud süsteemi töötamiseks, koordineerib kahtlaste kemikaalide põhjalikku hindamist ja arendab avalikku andmebaasi, millest tarbijad ja spetsialistid leiavad infot ohutegurite kohta.


Võtke ühendust meie spetsialistiga

Elina Korpilo

EHSQ juhataja
Telko Oy - Helsinki
Tel: +358 9 7595 205
GSM +358 40 5500 412
Fax Int. +358 9 7595 288
elina.korpilo@telko.com