Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)

Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (Substance of Very High Concern, SVHC) luetaan kemialliset aineet tai niiden ryhmät, jotka on määritelty REACH-asetuksessa luvanvaraiseksi.

SVHC-aineiden ehdokasluettelo on julkinen luettelo aineista, jotka Euroopan kemikaalivirasto harkitsee asettavansa luvanvaraisiksi joissakin tai kaikissa käyttötarkoituksissa. SVHC-aineiden toimittajien on toimitettava asiakkailleen aineen käyttöturvallisuustiedote.

Jos kemiallisten aineiden seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi, mutta seos sisältää enemmän kuin 0,1 painoprosenttia SVHC-ainetta, seoksen toimittajan on pyydättäessä toimitettava asiakkaalleen käyttöturvallisuustiedote.

Jos tuotteessa on enemmän kuin 0,1 painoprosenttia SVHC-ainetta, sen tuottajan tai maahantuojan on toimitettava asiakkailleen ja pyynnöstä myös kuluttajille riittävät tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä

Tuotteiden tuottajien tai maahantuojien on myös ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle tuotteissa käytettyjen SVHC-tuotteiden määrät.