Īpaši bīstamās vielas

Par īpaši bīstamām vielām (angliski substance of very high concern vai saīsinājumā SVHC) ir uzskatāma ķīmiska viela (vai daļa no ķīmiskas vielas grupas), kura jāapstiprina atbilstoši REACH regulai. 

Īpaši bīstamo vielu saraksts (kandidātvielu saraksts) ir publiski pieejams vielu saraksts, kurām Eiropas Ķimikāliju aģentūra apsver iespēju prasīt iziet licencēšanas procedūru atsevišķiem vai visiem attiecīgās vielas vai izstrādājuma, kurš satur šo vielu, lietojuma veidiem. Piegādātājiem, kuri strādā ar īpaši bīstamām vielām, jāizsniedz klientiem drošības datu lapas.

Gadījumos, kad vielu maisījums nav klasificēts kā bīstams un tas satur vairāk nekā 0.1% jebkādas īpaši bīstamas vielas, piegādātājiem jāizsniedz atbilstošā drošības datu lapa pēc klienta pieprasījuma.

Gadījumos, kad produkts satur vairāk nekā 0.1% jebkādas īpaši bīstamas vielas, ražotājiem vai importētājiem pēc klientu un patērētāju pieprasījuma jāsniedz atbilstoša informācija par attiecīgā produkta drošu lietošanu un utilizāciju.

Ražotājiem un importētājiem ir pienākums paziņot Eiropas Ķimikāliju aģentūrai par savos produktos lietoto īpaši bīstamo vielu daudzumu.