REACH

Telko un REACH

Telko kā ķīmisko izejvielu izplatītājam un importētājam ir jānodrošina atbilstība REACH regulā noteiktajām prasībām (EK Nr. 1907/2006). Mūsu uzņēmums ievēro arī Somijas Tehniskās tirdzniecības asociācijas izstrādātās rekomendācijas.

Ciešā sadarbībā ar saviem piegādātājiem mēs nodrošinām visu mūsu Eiropas Savienībā iepirkto un importēto ķīmisko vielu reģistrēšanu.

Ražotāja un importētāja pienākums ir reģistrēt ķīmiskās vielas, norādīt to pielietojumu, izstrādāt rīcības scenārijus, vielai nonākot riska situācijās, sniegt rekomendācijas piemērotu riska vadības pasākumu veikšanai, kā arī informēt par visām iespējamajām riska situācijām katrā piegādes ķēdes posmā, izstrādājot drošības datu lapas.

Iepirkto un importēto produktu kontrolei mēs izmantojam datorizētu izsekošanas sistēmu. Visas mūsu uzņēmuma Eiropas Savienībā importētās vielas ir iepriekš reģistrētas. Ražotājiem, kuri atrodas ārpus Eiropas Savienības robežām, ir pienākums sniegt katram ES teritorijā esošajam importētājam visu nepieciešamo informāciju vielas reģistrēšanai, vai arī nozīmēt ES dibinātu pārstāvniecību veikt šīs saistības attiecīgā ražotāja vārdā.

Mēs apzinīgi un laicīgi pildām REACH regulā noteiktās prasības. Papildus informācijas saņemšanai, lūdzam sazināties ar mums.

Par REACH

REACH ir Eiropas Savienības un Padomes Regula (EK 1907/2006), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Regula stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.

REACH mērķis ir uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību, precīzāk un ātrāk nosakot ķīmisko vielu raksturīgākās īpašības. Vienlaikus, REACH uzdevums ir veicināt inovācijas un paaugstināt konkurētspēju ES ķīmijas industrijas ietvaros. Pozitīvais REACH sistēmas rezultāts būs manāms pamazām un ar laiku, iekļaujot tajā arvien lielāku ķīmisko vielu skaitu.

REACH regula uzliek lielāku atbildību pašai ķīmijas industrijai strādāt ar ķīmikāliju radītajiem riskiem un sniegt informāciju par ķīmisko vielu drošību. Ražotājiem un importētājiem ir pienākums apkopot informāciju par savu ķīmisko produktu īpašībām, nodrošinot darba drošību, strādājot ar minētajiem produktiem, kā arī reģistrēt šo apkopoto informāciju Eiropas Ķimikāliju aģentūras datu bāzē. Aģentūra REACH sistēmā ieņem centrālo lomu: tā vada darbu pie sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamās datu bāzes, koordinē aizdomīgu ķimikāliju padziļinātas izvērtēšanas procesu un veido publisku datu bāzi, kurā gan patērētāji, gan nozares profesionāļi var atrast informāciju par ķimikāliju riskiem.