SVHC

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Substancja wzbudzająca duże obawy (SVHC) jest substancją chemiczną (lub częścią grupy substancji chemicznych), które są przedmiotem autoryzacji na mocy rozporządzenia REACH.

Lista substancji SVHC (lista kandydatów) jest publiczną listą substancji, na które Europejska Agencja Chemikaliów rozważa nałożenie wymogu uzyskania zezwolenia dla niektórych lub wszystkich zastosowań. Dostawcy SVHC muszą zapewnić swoim klientom karty charakterystyki (SDS).

Dostawcy mieszanin substancji nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, które zawierają więcej niż 0,1% masy dowolnej substancji SVHC muszą zapewnić swoim klientom karty charakterystyki na ich życzenie.

Producenci lub importerzy wyrobów zawierających więcej niż 0,1% masy dowolnej substancji SVHC muszą zapewnić swoim klientom i konsumentom na żądanie, odpowiednie informacje na temat bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobu.

Producenci i importerzy wyrobów muszą również powiadomić Europejską Agencję Chemikaliów o ilości substancji SVHC stosowanych w swoich produktach.