REACH

TELKO och REACH

Som distributör och importör av kemikalier är Telko bundet att följa våra åtaganden enligt the REACH förordningen (EC No 1907/2006). Vi följer också rekommendationerna från the Association of Finnish Technical traders.
Vi arbetar nära våra leverantörer för att registrera de ämnen som vi köper in och importerar till Europeiska Unionen.
Det är tillverkarens och importörens skyldighet att registrera kemikalier; att identifiera alla användningsområden; att utveckla scenarier över exponerade områden; att rekommendera lämpliga åtgärder med avseende på risk management och att vidarebefordra alla exponeringsscenarier genom leverantörskedja via faktablad om säkerhet.
Vi använder oss av databaserade uppföljningssystem på ämesnivå för våra inköpta och importerade produkter. Alla de krav som ställs på förregistrerning/registrering av de ämnen vi importerar till Europeiska Unionen har blivit uppfyllda. Tillverkare som inte tillhör unionen är skyldiga att förse importör inom den Europeiska Unionen med den information som krävs för registrering, eller att utse en ensam representant i Europeiska Unionen att fullgöra förpliktelserna som ombud för den tillverkare som inte är medlem.
Vi kommer att implementera REACH-förordningen på ett omsorgsfullt sätt och i rätt tid. Om ytterligare information skulle behövas, var vänlig att kontakta oss.

Om REACH

REACH är den europeiska gemenskapens förordning om kemikalier och en säker hantering av dessa (EC 1907/2006). Den omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar vad gäller kemiska ämnen. Lagen trädde i kraft 1 juni 2007.

REACH har som mål att förbättra skyddet för mänsklig hälsa och miljö genom en bättre och tidigare identifiering av inneboende egenskaper hos kemiska substanser. Samtidigt vill REACH öka innovation och konkurrens inom EU:s kemikalieindustri. Fördelarna med REACH-systemet kommer att visa sig gradvis efterhand som fler och fler ämnen fasas in i REACH.

REACH-förordningen placerar ett större ansvar hos industrin för kemikaliers riskhantering och att informera om produkternas säkerhet. Tillverkare och importörer åläggs att hålla sig informerade om sina kemikaliers egenskaper, för att tillåta en säker hantering, och att registrera uppgifterna i den centrala databasen som drivs av the European Chemicals Agency (ECHA) i Helsingfors. Organet fungerar som nav i REACH-systemet; de sköter de databaser som behövs för att driva systemet; koordinerar inträngande utvärderingar av misstänkta kemikalier och bygger upp en databas i vilken både konsumenter och professionella kan finna information om risker.

Mer om REACH

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/understanding-reach

 

Kontakta vår specialist

Elina Korpilo 
EHSQ Manager 
Telko Oy - Helsinki 
Direct +358 9 7595 205 
GSM +358 40 5500 412 
Fax Int. +358 9 7595 288
elina.korpilo@telko.com