SVHC

Ämnen som medför mycket stora betänkligheter (SVHC) 

Ett ämne som medför mycket stora betänklighet (SVHC) är ett kemiskt ämne (eller en grupp av kemiska ämnen) som är föremål för godkännande enligt REACH-förordningen. 

SVHC:s lista (kanditatlistan) är en offentlig lista över ämnen där European Chemical Agency överväger att införa ett krav på godkännande för vissa eller alla användningsområden. Leverantörer enligt SVHC måste förse sina kunder med säkerhetsfaktablad (SDS). 

Leverantörer av blandningar av ämnen som inte klassificeras som farliga och som innehåller mer än 0,1 viktprocent, måste förse sina kunder med ett säkerhetsfaktablad på begäran. 

Tillverkare eller importörer av artiklar som innehåller mer än 0,1 viktprocent av något SVHC måste förse sina kunder och konsumenter på begäran med adekvat information om säker användning och avfallshantering av denna artikel.
Tillverkare och importörer av artiklar måste också underrätta the European Chemicals Agency om mängden SVHC som används i deras produkter. 

Telkos redogörelse (pdf)